VIDEO: Prince of Peace – Sar Shalom

Peter Tsukahira gives a teaching “Prince of Peace – Sar Shalom” at Kehilat HaCarmel on November 19, 2016